Cestovní pojištění

 

Pojišťovna UNIQA

Naším partnerem pro sjednávání vašeho cestovního pojištění při cestách do zahraničí je pojišťovna UNIQA.

Individuální cestovní pojištění

U pobytů s vlastní dopravou není pojištění zahrnuto v ceně, doporučujeme vám však sjednat si minimálně pojištění léčebných výloh v zahraničí. Pojištění vám rádi sjednáme za podmínek, uvedených v níže uvedené tabulce.

 • T: pojištění „Turistika“ - vztahuje se mj. i na vysokohorskou turistiku do 3000 m a na běžnou cykloturistiku a rafting do obtížnosti WW2 pod dohledem vodáckého instruktora. Dále se automaticky vztahuje na kráktodobé plážové adrenalinové aktivity
 • ZS: pojištění „Zimní sporty a rafting“ - vztahuje se nad rámec pojištění „T“ i na lyžování a snowboarding na vyznačených sjezdovkách a na rafting do obtížnosti WW3 pod dohledem vodáckého instruktora 
 • N: pojištění „Nezbezpečných sportů“ - vztahuje se sjíždění divokých řek s obtížností nad WW3 nebo bez dohledu vodáckého instruktora, létání všeho druhu, motoristické a letecké sporty, vysokohorská turistika 3000 -5000 m, speleologie, přístrojové potápění, bojové a kontaktní sporty, skateboarding, akrobacie a skoky na lyžích, motorové sporty na sněhu, ledu či vodě, veřejně organizované sportovní soutěže, profesionálnû provozovaní jakékoli druhu sportu.
 • Minimální délka pojištění:  
  • samostatné léčebné výlohy a samostatné doplňkové pojištění (L3, D3, D3S): min. 4 dny
  • kompletní  cestovní pojištění (K3, K3S, K5, K5S): min 1 den
 • Upozornění: od 01.06.2014 se zvedají celkové limity plnění o 2 mil Kč (konkrétně ze 3 mil Kč na 5 mil Kč a z 5 mil Kč na 7 mil Kč.), a to bez navýšení pojistného

Cestovní pojištění při zájezdech = Kompletní cestovní pojištění

Toto pojištění je zahrnuto v drtivé většině našich zájezdů (viz text u ceníků). Limity plnění jsou totožné s individuálním pojištěním a jsou uvedeny ve výše uvedené tabulce.Toto pojištění obnáší pojištění léčebných výloh, asistenční službu, pojištění úrazu, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění zavazadel a pojištění storna zájezdu.

 • Pojištění se vztahuje i na cykloturistiku a horskou turistiku do 3000 m
 • U lyžařských zájezdů se pojištění vztahuje i na lyžování a snowboarding na vyznačených sjezdovkách
 • U zájezdů s raftingem se pojištění vztahuje i na rafting pod dohledem kvalifikovaného vodáckého instruktora SMARTtravel
 • Upozornění: od 01.06.2014 se zvedají celkové limity plnění o 2 mil Kč (konkrétně ze 3 mil Kč na 5 mil Kč a z 5 mil Kč na 7 mil Kč.)

Stručný popis jednotlivých typů pojištění

Pojištění léčebných výloh v zahraničí + Asistenční služba. Předmětem plnění jsou z lékařského hlediska nezbytné náklady na ošetření, jemuž byl pojištěný nucen se podrobit během pobytu v zahraničí v důsledku úrazu nebo náhlého onemocnění. Vztahuje se na převoz do vhodné nemocnice, dle rozhodnutí lékaře pak hospitalizaci a převoz do ČR, přepravu tělesných ostatků. Kryje náklady na hledání a vyproštění, na právní pomoc, na předčasný návrat do ČR v případě smrti příbuzného, na vyslání opatrovníka, dále náklady vzniklé zmeškáním odjezdu dopravního prostředku, náklady vzniklé ztrátou cestovních dokladů a náklady na zprostředkování finanční pomoci. Nad rámec všeobecných podmínek se vztahuje i na zdravotní péči v souvislosti s komplikacemi do 6. měsíce těhotenství. V některých případech může být požadována úhrada v hotovosti – v tomto případě Vám pojišťovna uhradí tyto výdaje proti předložení dokladu o zaplacení. Při vzniku pojistné události je nutné telefonicky oznámit případ asistenční centrále v Praze s nepřetržitou 24 hodinovou službou v českém jazyce, kde vám poradí, jak postupovat při řešení pojistné události. Doporučujeme volat na účet volaného.

Úrazové pojištění poskytuje pojistnou ochranu pro případ smrti následkem úrazu a trvalého tělesného poškození následkem úrazu. Nevztahuje se na horolezectví a letecké sporty

Pojištění odpovědnosti se vztahuje na škodu způsobenou jiné osobě na majetku či na zdraví, za kterou pojištěný právně odpovídá podle občanskoprávních předpisů státu, na jehož území ke škodě došlo. Vztahuje se i na úhradu nákladů nutných k právní ochraně pojištěného před nárokem, který pojistitel i pojištěný považuje za neoprávněný.

Pojištění zavazadel se vztahuje na všechna cestovní zavazadla a kryje jejich poškození či zničení požárem či vodou z vodovodního zařízení a kryje ztrátu krádeží vloupáním či při dopravní nehodě. Nad rámec všeobecných podmínek se vztahuje i na sportovní předměty, fotografické, filmové, počítačové a telefonní přístroje a platí i na ztrátu či poškození loupeží za použití násilí. Nevztahuje se mj. na peníze, ceniny, doklady, klenoty, data uložená na nosičích záznamů, věci zapůjčené či převzaté, potraviny a na předměty odcizené ze stanu či přívěsu

Upozorňujeme, že pojistná smlouva v žádném případě nekryje pojištění kol, jejich pojištění si mohou účastníci sjednat individuálně v rámci svého pojištění domácnosti. 

Pojištění storna: pojišťovna vyplatí pojištěnému část skutečně vzniklých nákladů spojených se zrušením cesty, kterou pojištěný zaplatil u CK, a to za předpokladu, že ke zrušení došlo z důvodu smrti, úrazu, či náhlého vážného onemocnění pojištěného či jemu blízké osoby, z důvodu ztráty zaměstnání a z důvodu zdrav. komplikací v důsledku těhotenství do 6 měsíce, vyžadují-li hospotalizaci či upoutání na lůžko. Dle posouzení závažnosti důvodu storna je pojišťovna připravena plnit i v jiných než uvedených případech. Za pojištěnému blízkou osobu se považuje manžel(ka), děti, rodiče a sourozenci pojištěného a dále také osoby uvedené na stejné závazné objednávce spolu s pojištěným. V případě indivdiuálního pojištění částka uhrazená za sjednané pojištění při stornu zájezdu propadá.

Pojištění nevyužité dovolené: refundace zaplacených služeb, nevyužitých v důsledku úrazu či onemocnění při pobytu

Stručný popis jednotlivých typů pojištění
* Pojištění lze sjednat jak pro občany ČR, tak pro cizí státní příslušníky
* Ke sjednání pojištění nutné uvést příjmení, jméno a datum narození
* Doplňkové pojištění sjednané pro pobyt v zahraničí platí i na území ČR
* Pojištění lze sjednat kdykoliv před zahájením cesty. Nárok na plnění z pojištění storna vzniká pouze při jeho sjednání nejpozději v termínu úhrady zálohy za sjednanou akci
* Pro poskytnutí pojistného plnění je vždy nutné kontaktovat asistenční službu

Všeobecné pojistné  podmínky pro cestovní pojištění UNIQA najdete kliknutím zde.

Ke stažení v PDF: výše uvedené informace jsou ke stažení ve formátu PDF zde

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Připojištění právní ochrany na cestách do zahraničí

Užitečná novinka na českém trhu

Pro všechny lyžařské zájezdy a pobyty s vlastní dopravou nabízíme speciální pojištění právní ochrany pro cesty a pobyt u renomované D.A.S. pojišťovny, které kryje případné náklady spojené s právními spory vzniklými zejména během cesty, ubytování a při provozování zimních sportů v případech, kdy bylo zahájeno trestní nebo přestupkové řízení proti pojištěné osobě. Sazby a limity pro turistické cesty po Evropě jsou následující:

Kdy pojištění využijete

 • V Alpách se při lyžování srazíte s jiným lyžařem, přičemž dojde ke zranění vás obou. Následně obdržíte předvoláníní k soudu pro trestný čin ublížení na zdraví z nedbalosti. Právní ochrana vám zajistí úhradu obhájce i cestu k soudu, bude-li vaše přítomnost u jednání nutná.
 • Při cestě utrpíte úraz, který zavinila třetí osoba. D.A.S. vám poradí, jak doložit vzniklou škodu a budete-li si přát, rovněž u viníka uplatní náhrady škody, která vám byla způsobena. Včetně případných překladů dokumentů, včetně případného soudního řízení.
 • Při cestě autem se stanete účastníkem dopravní nehody, kdy není jasný viník. D.A.S. vám zajistí právní zastoupení a uhradí náklady spojené s tímto případem.
 • Při cestě si vypůjčíte automobil a budete přistiženi při rychlé jízdě (nebo při jiném dopravním přestupku) – a policií za to pokutován. Pokuta se vám bude jevit nepřiměřená – v tom případě se ihned můžete poradit na tísňové lince právního oddělení, jak se v dané situaci zachovat.
Druhy pojištění Limit plnění
v Kč
Cena v Kč
Jednotlivec Skupina
max. 2 dosp. a max. 3 dětí do 18 let
nezávisle na rodinném vztahu
Samostatný limit pojistného plnění pro kauci 500 000 do 11 dní: 180 Kč
každý další den 10 Kč
do 11 dní: 380 Kč
každý další den 25 Kč
Občanskoprávní nárok
Trestní a přestupkové právo
Pojistné právo
Vlastnické právo
Závazkové právo
500 000

  Všeobecné pojistné  podmínky pro cestovní pojištění DAS  najdete kliknutím zde

 
Váš specialista na aktivní dovolenou

Volejte: +420 775 263 423, +420 474 650 882
E-mail: smarttravel@smarttravel.cz
Skype: smarttravel.cz

Co vás může zajímat

Přihlášení

Registrace
Proč se registrovat