Váš specialista na aktivní dovolenou

Všeobecné smluvní podmínky

I. Úvodní ustanovení

 1. SMART travel, s.r.o. (dále jen SMART travel) je cestovní kanceláří s koncesí č. 350302-16827-00 podle zákona č.159/99 Sb.
 2. SMART travel:
  1. organizuje akce, tj. sportovní a poznávací zájezdy a pobyty pro jednotlivce a skupiny s předem vypsaným programem se stanoveným rozsahem kombinací služeb a cenou (dále jen zájezdy), dále sportovní programy a akce, tj. zájezdy, pobyty a programy na objednávku,
  2. zprostředkovává prodej jednotlivých služeb cestovního ruchu (prodej letenek, trajektů, pojištění, ubytovacích a jiných voucherů apod.).
 3. Vzájemný vztah a právní poměr mezi SMART travel a zákazníkem se řídí ustanovením Občanského zákoníku a zákona č.159/1999 Sb. a je upraven v těchto Všeobecných smluvních podmínkách.
 4. Účastníci akce:
  1. Účastníkem se stává zákazník, tj. jednotlivec, kolektiv, organizace či firma, uzavřením smluvního vztahu se SMART travel. Předpokládá se, že účastník bude splňovat fyzické a psychické nároky vybrané akce.
  2. Účastník mladší 18 let se může akce zúčastnit jen s písemným souhlasem svého zákonného zástupce.
  3. Účast osob mladších 15 let je možná pouze v doprovodu dospělé osoby s výjimkou akcí určených pro děti a mládež.
  4. Účastník starší 60 let je povinen svou účast na akci konzultovat s lékařem.
 5. Náhradníci akce:Je-li kapacita počtu účastníků dané akce naplněna, může být zákazník se svým souhlasem zařazen do seznamu náhradníků. SMART travel vyrozumí náhradníka o možnosti jeho zařazení na akci.

II.Vznik smluvního vztahu

 1. Zákazník si může místo na akci rezervovat ve všech prodejních místech SMART travel, u všech zplnomocněných prodejců (dále jen prodejců) a prostřednictvím elektronické pošty a internetu.
 2. Na základě předběžné písemné, osobní, telefonické či e-mailové poptávky zákazník obdrží v případě volné kapacity cestovní smlouvu. Nejedná-li se o zájezd ve smyslu zákona č. 159/1999 Sb., nemusí být nabídka provedena ve formě cestovní smlouvy.
 3. SMART travel rezervuje zákazníkovi objednaná místa a stanoví termín platnosti rezervace. Do termínu rezervace je zákazník povinen zaplatit SMART travel požadovanou zálohu a doručit mu vyplněnou cestovní smlouvu, resp. potvrzení zpracované nabídky (nejedná-li se o zájezd ve smyslu zákona č. 159/1999 Sb.
 4. V případě doručení úhrady nebo cestovní smlouvy po rezervační lhůtě nebo je-li smlouva vyplněna neúplně, SMART travel si vyhrazuje právo rezervované místo nepotvrdit a nabídnout jej jinému zájemci.
 5. Smluvní vztah zákazník kanceláři SMART travel potvrzuje předáním cestovní smlouvy a úhradou požadované částky na účet SMARTtravel a předáním cestovní smlouvy. Nejedná-li se o zájezd ve smyslu zákona č. 159/1999 Sb., cestovní smlouva není nutná. V rámci uzavřeného smluvního vztahu zákazník stvrzuje, že bere na vědomí Všeobecné smluvní podmínky SMART travel a souhlasí s nimi. Uzavřením smluvního vztahu se SMART travel zavazuje zákazníkovi zabezpečit služby v dohodnutém rozsahu a kvalitě.
 6. SMART travel si vyhrazuje právo provádět změny a opravy údajů uvedených v katalogu. Závaznými se tyto údaje stavají až po sjednání smluvního vztahu.
 7. Účastníkem akce s nárokem na poskytnutí cestovních služeb se zákazník stává až po zaplacení ceny v plné výši.
 8. Po zaplacení celé ceny akce obdrží účastník cestovní doklady s vyznačenými sjednanými službami a podrobné informace k akci, a to zpravidla nejpozději 1 týden před odjezdem. Cestovní doklady jsou nezbytné pro účast na akci.
 9. Na základě přání zákazníka může SMART travel provést, je-li to možné, změnu v termínu akce a změnu ubytování. SMART travel si vyhrazuje právo za provedení změny požadovat následující úhrady:
  • změna termínu: 30 a vícednů před zahájením akce 700 Kč, do 29 dní před zahájením je tato změna považována za storno a nové přihlášení, tzn. platí stornovací podmínky (odst. VII/3.)
  • změna typu ubytování v rámci místa pobytu: 30  a více dnů před zahájením ubytování 700 Kč, do 29 dní před zahájením je tato změna považována za storno a nové přihlášení, tzn. platí stornovací podmínky (odst. VII/3.)

III. Platební podmínky

 1. SMART travel má právo na zaplacení ceny služeb před jejich poskytnutím.
 2. Záloha: SMART travel si vyhrazuje právo požadovat zálohu ve výši minimálně 50 % z celkové ceny (včetně fakultativních služeb). Zálohu je nutné uhradit do termínu rezervace.
 3. Doplatek celkové ceny je zákazník povinen uhradit nejpozději do 30 dnů před realizací akce. V případě vzniku smluvního vztahu v době kratší než 30 dnů před realizací akce je zákazník povinen uhradit 100 % celkové ceny najednou do termínu rezervace.
 4. Způsob platby: složenkou, převodem či složením hotovosti na účet SMART travel, složením hotovosti v prodejních místech SMART travel nebo prodejci k provedení úhrady zálohové platby. Poukazuje-li zálohovou platbu SMART travel prodejce, rozumí se, že zákazník udělil pověření k provedení této platby. Za řádnou a včasnou úhradu zálohové platby odpovídá vždy zákazník. Doplatek zájezdu uhradí zákazník přímo SMART travel.
 5. V případě nedodržení termínu úhrady ceny akce zákazníkem je SMART travel oprávněna jeho účast na akci zrušit s tím, že náklady spojené se zrušením účasti (stornopoplatky) hradí zákazník.
 6. Všechny přijaté úhrady jsou až do dne ukončení akce (do poslední poskytnuté služby) účtovány jako zálohy.
 7. Platí-li zákazník ze zahraničního účtu, je nutné zvolit platbu v tak, aby všechny případné vzniklé bankovní poplatky šly k tíži zákazníka (režim „OUR“). Pokud by zůstaly k tíži SMART travel, bude cena zakázky o tyto poplatky navýšena.

IV. Cena

 1. Cena akce nebo služby je smluvní cenou mezi účastníkem a SMART travel.
 2. Cenou se rozumí cena uvedená na cestovní smlouvě nebo konkrétní nabídce a zahrnuje sjednané služby, které jsou pro každou akci předem stanovené nebo dohodnuté a které jsou potvrzeny v cestovních dokladech.
  Vyhlásí-li SMART travel případnou dodatečnou slevu na akci, nevzniká zákazníkovi na uplatnění této slevy nárok, pokud po k tomuto vyhlášení došlo až po uzavření smluvního vztahu.
  Je-li sleva uvedena jako procento základní ceny, výše slevy se zaokrohluje na pětky směrem dolů.
 3. Za služby, které jsou součástí akce a které účastník vlastní vinou nevyužije, se náhrada neposkytuje.
 4. SMART travel je oprávněna do 21. dne před realizací zájezdu jednostranným úkonem zvýšit cenu zájezdu v případě, že dojde ke zvýšení:
  1. ceny za dopravu vč. cen pohonných hmot, nebo
  2. plateb spojených s dopravou, např. letištních, lodních nebo silničních poplatků zahrnutých v ceně zájezdu, nebo
  3. směnného kurzu české koruny použitého pro stanovení ceny zájezdu v průměru o více než 10 %. Ceny katalogových akcí vycházejí ze směnných kurzů platných v době vydání katalogu

  Písemné oznámení o zvýšení ceny zašle SMART travel zákazníkovi nejpozději 21 dnů před zahájením zájezdu.

 5. Je-li SMART travel nucen zvýšit cenu zájezdu za jiných než výše uvedených podmínek, navrhne účastníkovi změnu cestovní smlouvy (viz dále).

V. Práva a povinnosti zákazníka

K základním právům zákazníka patří:

 1. právo na řádné poskytnutí potvrzených služeb
 2. právo na dodatečné informace, pokud nebyly uvedeny v katalogu, zvl. kontakt na osobu, na kterou se účastník v případě nesnází může obrátit (místní zástupce, zastupitelský úřad – adresa a telefon), podrobnosti o možnosti kontaktu s nezletilou osobou resp. zástupcem SMART travel v místě pobytu nezletilé osoby, jde-li o akci, jehož účastníkem je nezletilá osoba
 3. právo být seznámen s případnými změnami programu akce, rozsahu služeb a ceny
 4. právo zrušit svou účast kdykoliv před zahájením čerpání služeb odstoupením od smlouvy za podmínek dle čl. VII (stornopodmínky)
 5. právo písemně oznámit SMART travel účast jiné osoby na akci místo něho. V oznámení musí současně uvést prohlášení nového zákazníka, že souhlasí s cestovní smlouvou a splňuje všechny podmínky k účasti na akci; toto oznámení musí být doručeno SMART travel nejpozději v termínu 30 dnů před realizací u akcí s leteckou dopravou, u ostatních akcí 14 dnů před jejich realizací. Původní a nový zákazník společně a nerozdílně odpovídají za zaplacení ceny akce a nákladů, které SMART travel vzniknou v souvislosti se změnou zákazníka.
 6. právo na reklamaci vad v souladu s reklamačním řádem
 7. právo na ochranu dat, která uvádí v poptávce na akci, cestovní smlouvě a v dalších dokumentech, před nepovolanými osobami
 8. u zájezdu právo obdržet spolu s cestovní smlouvou doklad o povinném smluvním pojištění SMART travel pro případ jejího úpadku, obsahující označení pojišťovny, podmínky pojištění a způsob oznámení pojistné události

K základním povinnostem zákazníka patří:

 1. poskytnout SMART travel součinnost potřebnou k řádnému zabezpečení a poskytnutí služeb, zejména úplné a pravdivé vyplnění potřebných formulářů a předložení potřebných dokladů (fotografie, pas, event. formuláře žádosti o víza, souhlas zákonného zástupce při účasti osoby mladší 18 let bez jeho doprovodu atd.)
 2. zajistit u osob mladších 15 let doprovod a dohled dospělého účastníka v průběhu akce, pokud se nejedná o akci, jehož účastníkem je nezletilá osoba, obdobně zajistit doprovod a dohled osob, jejichž zdravotní stav to vyžaduje
 3. nahlásit účast cizích státních příslušníků na akci
 4. informovat všechny spolucestující osoby, ve prospěch kterých cestovní smlouvu uzavřel o podmínkách smlouvního vztahu a o všech údajích, pokynech, informacích a dalších skutečnostech, které obdržel od SMART travel. Účastník prohlašuje, že ručí i za závazky ostatních spolucestujících osob, jejichž jménem jedná a v jejichž prospěch smluvní vztah uzavřel.
 5. zaplatit cenu akce v souladu s čl. III a IV těchto podmínek a prokázat to dokladem o zaplacení; neuhradí-li zákazník celou cenu akce ve stanoveném termínu, má SMART travel právo jeho účast stornovat a účtovat odpovídající stornopoplatek. Zákazník se zavazuje uvádět do variabilního symbolu při provádění plateb kód akce nebo rezervační číslo, event. číslo faktury; v opačném případě se vystavuje nebezpečí, že jeho platba nebude zaevidována a bude z akce vyřazen.
 6. bez zbytečného odkladu sdělovat SMART travel své stanovisko k případným změnám v podmínkách a obsahu sjednaných služeb
 7. převzít od SMART travel doklady potřebné pro čerpání služeb
 8. dostavit se ve stanoveném čase na místo srazu se všemi doklady požadovanými podle cestovních pokynů
 9. při cestách do zahraničí mít u sebe všechny doklady požadované pro vstup do příslušných zemí (cestovní doklad, víza, doklad o zdravotním pojištění, očkovací průkaz atp.– pokud jsou vyžadovány); cizí státní příslušníci jsou povinni se informovat o vízové povinnosti u zastupitelství zemí, kam cestují, resp. které budou projíždět a potřebná víza si obstarat.
 10. řídit se pokyny průvodce zájezdu, vedoucího akce nebo jiné osoby určené SMART travel a dodržovat stanovený program, dodržovat předpisy platné v navštívené zemi, resp. místě a objektu; v případě porušení právních předpisů nebo závažného narušování programu či průběhu akce je SMART travel oprávněn účastníka z akce vykázat, přičemž tento ztrácí nárok na další služby stejně tak jako nárok na úhradu nevyužitých služeb
 11. zdržet se jednání, které by mohlo ohrozit, poškodit nebo omezovat ostatní účastníky akce
 12. uhradit event. škodu, kterou způsobil v dopravním prostředku nebo v ubytovacím aj. zařízení, kde čerpal služby zajištěné dle cestovní smlouvy

VI. Změny dohodnutých služeb a zrušení smlouvy ze strany SMART travel

Před zahájením zájezdu a čerpání služeb

 1. Pokud nastanou okolnosti, které SMART travel brání poskytnout služby podle sjednaných podmínek, je povinen provést odpovídající změny (např.programu, trasy nebo ceny) nebo zájezd zrušit. Takové změny je SMART travel povinen oznámit zákazníkovi bez zbytečného odkladu.
 2. Zákazník má právo na odstoupení od smlouvy a vrácení zaplacené ceny nebo zálohy, příp. na převod zaplacené částky na úhradu ceny náhradního plnění bez jakýchkoliv stornopoplatků:
  • při zrušení zájezdu ze strany SMART travel
  • při změně termínu konání zájezdu o více než 3 dny
  • při závažné změně programu, trasy poznávacích zájezdů, místa ubytování pobytových zájezdů, způsobu dopravy (letadlo, bus, vlak, vlastní doprava) a ceny zájezdu; za závažnou změnu se nepovažuje změna ubytovacího objektu, pokud je náhradní objekt stejné nebo vyšší kategorie, změna pořadí míst navštívených po trase, změna příjezdové/odjezdové trasy z dopravních, bezpečnostních apod. důvodů
 3. Pokud zákazník neodstoupí od smlouvy ve lhůtě 5 dnů od doručení oznámení o změnách, má se za to, že s její změnou souhlasí.
 4. SMARTtravel si u akcí s dopravou busem vyhrazuje právo dle počtu přihlášených účastníků
  • určit typ a kapacitu dopravního prostředku (např. autobus, minibus, mikrobus, osobní auto).
  • u cyklozájezdů zvolit pro dopravu kol cyklopřívěs, vnitřní prostory autobusu či venkovní nosiče na mikrobusu či osobním autě.
 5. SMART travel si vyhrazuje právo zrušit akci, jestliže nebylo dosaženo minimálního počtu 30 účastníků, není-li u konkrétního zájezdu uvedeno něco jiného; o zrušení zájezdu je SMART travel povinen zákazníka písemně informovat nejpozději:
  • 10 dnů před začátkem zájezdu (písemně)
  • 2 dny před začátkem jednodenních či kratších akcí

V průběhu zájezdu

 1. SMART travel je oprávněn provádět operativně změny programu a poskytovaných služeb v průběhu zájezdu, pokud z vážných důvodů není možné původně dohodnutý program a služby dodržet. V takovém případě je SMART travel povinen:
  • zabezpečit náhradní program a služby v rozsahu a kvalitě pokud možno shodné nebo blížící se k původním podmínkám, resp. odpovídající zaměření zájezdu
  • vrátit účastníkovi zaplacenou cenu neposkytnutých služeb, za které nebylo poskytnuto náhradní plnění poskytnout účastníkovi slevu z ceny služeb, které byly zahrnuty do ceny zájezdu a nebyly poskytnuty v plném rozsahu a kvalitě.
 2. V případě, že SMART travel zajistí jako náhradní plnění služby stejné nebo vyšší kvality (např. ubytování v jiném hotelu stejné nebo vyšší třídy), jsou další nároky zákazníka vůči SMART travel vyloučeny.
 3. SMART travel si vyhrazuje právo na změnu věcného i časového programu z důvodu zásahu vyšší moci, z důvodu rozhodnutí státních orgánů nebo mimořádných okolností (nejistá bezpečnostní situace, stávky, dopravní problémy, neštěstí a další okolnosti, které SMART travel nemohla ovlivnit ani předvídat) a nepřebírá odpovědnost za důsledky, plynoucí ze změny programu a ceny akce.
 4. U zájezdů jsou první a poslední den určeny především k zajištění dopravy, transferů a ubytování a nejsou považovány za dny plnohodnotného rekreačního pobytu. V tomto smyslu nelze tudíž reklamovat event. zkrácení „pobytu“.
 5. SMART travel neručí za případné zpoždění z technických důvodů, z důvodů nepříznivého počasí, příp. z důvodu přetížení komunikací, hraničních přechodů, stávek či vyšší moci; cestující musí při plánování přípojů, dovolené, obchodních termínů apod. brát možnost výraznějšího zpoždění v úvahu. V případě zpoždění nevzniká účastníkovi právo na odstoupení od smlouvy ani na slevu či jiné odškodnění.

VII. Odstoupení od smlouvy ze strany zákazníka, stornopoplatky

 1. Zákazník má právo kdykoliv před začátkem akce odstoupit od cestovní smlouvy. Toto odstoupení musí být písemné.
 2. Smluvní vztah je zrušen a účast stornována ke dni, kdy je písemné odstoupení (storno) doručeno SMART travel.
 3. Pokud zákazník odstoupí od smlouvy, je povinen uhradit SMART travel veškeré účelně vynaložené náklady, které v důsledku toho SMART travel vznikly, a to až do skutečné výše těchto nákladů, nejméně však za každou osobu z celkové ceny následující odstupné (neboli stornopoplatky):
  • 5 % (min. 500 Kč/os.) při odstoupení 81 a více dnů před zahájením akce
  • 10 % při odstoupení 80-61 dnů před zahájením akce
  • 30 % při odstoupení 60–46 dnů před zahájením akce
  • 50 % při odstoupení 45–31 dnů před zahájením akce
  • 70 % při odstoupení 30–16 dnů před zahájením akce
  • 100 % při odstoupení do 15 dní před zahájením akce, resp. nenastoupení na akci

  Celkovou cenou se rozumí plná prodejní cena včetně všech objednaných fakultativních služeb.

  V případě storna jedné osoby ve dvojlůžkovém pokoji musí zbývající osoba doplatit příplatek za jednolůžkový pokoj, obdobně se postupuje při obsazení bungalovu/apartmá nižším počtem osob.

  Při určení počtu dnů pro výpočet stornopoplatků se do stanoveného počtu dnů započítává i den, kdy došlo ke stornování akce, ale pouze při nahlášení storna do 12 hod. Do počtu dnů se nezapočítává den začátku akce (odletu, odjezdu či nástupu).

  Pokud se účastník nedostaví na akci nebo zmešká odjezd/odlet nebo musí být z akce vyloučen, má SMART travel nárok na úhradu plné ceny.

  V případě, že účastník v průběhu akce svévolně zruší její část nebo nevyčerpá některou ze zaplacených služeb, nemá nárok na finanční náhradu za nečerpané služby.

 4. Hodlá-li za sebe účastník vyslat náhradníka, je povinen nahlásit tuto změnu na SMARTtravel. SMARTtravel si vyhrazuje právo účtovat v takovémto případě manipulační poplatek 100 Kč. Toto ustanovení neplatí pro akce s leteckou a lodní dopravou, kde se případ řeší jako odstoupení účastníka od smlouvy a přihlášení nového účastníka.
 5. SMART travel a účastník akce se dohodli, že pohledávka na zaplacení stornopoplatku se započte s pohledávkou na vrácení poskytnuté zálohy. Poskytnutá záloha po odečtení stornopoplatku bude účastníkovi vrácena do 30 dnů po doručení oznámení o stornu SMART travel (prodejci).

VIII. Reklamace, odpovědnost za škody

 1. Účastník má právo reklamovat služby, které mu nebyly poskytnuty v plném rozsahu či kvalitě.
 2. Účastník je povinen uplatnit reklamaci neprodleně na místě jejího vzniku tak, aby mohla být okamžitě sjednána náprava, nejpozději však do 3 měsíců od skončení zájezdu nebo v případě, že se zájezd neuskutečnil, ode dne, kdy měl být zájezd ukončen podle cestovní smlouvy, jinak právo zaniká. Reklamaci uplatňuje u vedoucího akce (event. delegáta) SMART travel, u individuálních pobytů a akcí reklamaci uplatňuje u poskytovatele služeb, v případě komplikací na asistenčním telefonu SMART travel uvedeném na voucheru. Opomene-li účastník z vlastní viny na nedostatek poukázat, nemá nárok na jakoukoli kompenzaci. Pokud se nedostatek nepodaří odstranit, sepíší průvodce/delegát SMART travel, příp. jiný odpovědný pracovník s účastníkem reklamační protokol. Účastník je povinen poskytnout součinnost potřebnou k vyřízení reklamace. Na opožděné a nedoložené reklamace nebude brán zřetel.
  SMARTtravel rozhodne o reklamaci pokud možno ihned, nejpozději do 3 pracovních dní. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dní ode dne uplatnění reklamace, pokud se SMARTtravel s účastníkem nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má účastník stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.
 3. Umožňuje-li mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána, omezení náhrady škody, hradí SMARTtravel škody vzniklé porušením povinností vyplývajících z cestovní smlouvy jen do výše tohoto omezení.
 4. Dojde-li k okolnostem, jejichž vznik, průběh a následek není závislý na činnosti a postupu SMART travel (vis major) nebo k okolnostem na straně účastníka, na základě kterých účastník zcela nebo zčásti nevyužije objednané, zaplacené a SMART travel zabezpečené služby, nevzniká účastníkovi, pokud není dohodnuto jinak, nárok na úhradu nebo slevu z ceny těchto služeb.Přeruší-li SMART travel akci z důvodu vyšší moci, je povinen učinit veškerá opatření k dopravě cestujícího zpět.
 5. V případě vzniku spotřebitelského sporu (např. o uznání reklamace) účastník může požádat ČOI-oddělení ADR o návrh na mimosoudní řešení sporu.
 6. SMART travel neručí za úroveň cizích služeb, které si účastník objedná na místě u průvodce, v hotelu či u jiné organizace.
 7. SMART travel neodpovídá za škodu, pokud byla způsobena:
  • účastníkem
  • třetí osobou, která není spojena s poskytováním akce
  • neodvratitelnou událostí, které nemohlo být zabráněno ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze požadovat.

IX. Cestovní pojištění

 1. Pokud je cestovní pojištění součástí ceny akce, je v ceně akce výslovně uveden typ a druh pojištění.
 2. Není-li pojištění součástí ceny akce, má účastník možnost si pojištění u SMART travel individuálně sjednat.
 3. K pojištění je nezbytné znát příjmení a jméno, datum narození, adresu trvalého bydliště a číslo cestovního pasu účastníka, není-li sjednáno něco jiného. Pokud účastník tyto údaje SMART travel nedoručí, je SMART travel zproštěn povinnosti účastníkovi pojištění sjednat.
 4. Pojistný vztah vzniká výhradně mezi zákazníkem a pojišťovnou, SMART travel je pouze smluvním zprostředkovatelem.
 5. Plné znění pojistných podmínek je k nahlédnutí v kanceláři SMART travel.

X. Povinné smluvní pojištění SMART travel

V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 159/1999 Sb. o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu uzavřela SMART travel pojistnou smlouvu č. 1710000352 o pojištění záruky (kauce) v důsledku svého úpadku u pojišťovny Generali. Doklad o pojištění, včetně pojistných podmínek a způsobu oznámení pojistné události obdrží zákazník při uzavření cestovní smlouvy na zájezd.,/

XI. Ujednání o zacházení s mediálními záznamy

Zákazník výslovně bere na vědomí a souhlasí s tím, že cestovní kancelář SMARTtravel je oprávněna v souladu s ust. § 84 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) kdykoliv v průběhu zájezdu pořizovat obrazové (zejména fotografické), zvukové a zvukově obrazové záznamy zákazníka (tj. včetně všech prvků a projevů jeho osobnosti); cestovní kancelář je oprávněna všechny takto pořízené záznamy v průběhu zájezdu i kdykoliv po jeho skončení v nezbytné míře retušovat i jinak upravovat a v původní i případně takto změněné podobě je zveřejňovat ve všech druzích svých propagačních materiálů (tištěné katalogy, letáky, webové stránky, sociální sítě, newslettery apod.) a takto je šířit všemi v úvahu připadajícími způsoby, a to samostatně i ve spojení s jinými záznamy, díly a prvky. Všechny souhlasy uvedené v tomto ustanovení jsou uděleny v územně a množstevně neomezeném rozsahu, jakož i na neomezenou dobu, resp. až do jejich případného odvolání ze strany zákazníka v souladu s ust. § 87 občanského zákoníku. Všechny souhlasy jsou zákazníkem udělovány bezplatně.
 

XII. Přechodná a závěrečná ustanovení

Tyto všeobecné podmínky vstupují v platnost dne 1. 9. 2009 a platí pro veškeré rezervace a objednávky u SMARTtravel provedené od tohoto data.

Eventuální neplatnost jednotlivých ustanovení nemá vliv na celkovou platnost podmínek a smlouvy.